In de paragraaf verbonden partijen besteden wij aandacht aan rechtspersonen (verbonden partijen), waarmee de gemeente Zwolle een bestuurlijke én financiële band heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Van bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

De afgelopen jaren zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in deze paragraaf en in de sturing op verbonden partijen. Dit onder meer naar aanleiding van het rekenkamerrapport 'Remote Control - Onderzoek naar verbonden partijen' (april 2013) en meer recentelijk wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In dat kader is onderzocht hoe de grip op de verbonden partijen verbeterd kan worden. Hierin werken we samen met verschillende regiogemeenten.
Uw raad is hierover geïnformeerd in uw vergadering van 5 september 2016 door middel van de informatienota 'Handreiking Verbonden Partijen Gemeente Zwolle'.

De Handreiking geeft uitvoering aan de aanbeveling van het Rekenkamerrapport. In de Handreiking wordt een praktische invulling gegeven aan het theoretische kader van de Kadernota Verbonden Partijen. Het biedt inzicht in de mogelijkheden van samenwerking in een verbonden partij en hoe de governance ingericht wordt. De rol van zowel raad als college is verwoord, evenals de wettelijk vereisten van informatieverstrekking. Ook wordt specifiek aandacht besteed aan de financiële en bestuurlijke risico's per verbonden partij.

Daarnaast komen er uit de Handreiking een aantal zaken naar voren die in de gemeentelijke organisatie worden geïmplementeerd. Het archief is op orde gebracht en de stukkenstroom is geüniformeerd. Het subsidieloket, dat de administratie voor onze subsidiepartners verzorgt, verzorgt nu ook de workflow-beheersing van de verbonden partijen. Op ambtelijk niveau is een leercirkel gemaakt ten behoeve van kennisoverdracht en praktijktraining.

Een aantal verbonden partijen verzorgt belangrijke dienstverlening voor inwoners van Zwolle en vaak ook de regio (bijvoorbeeld ROVA of GBLT). Het gesprek met deze partijen over verbetering van dienstverlening loopt in 2018 door.