Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2017

(bedragen x € 1.000)

Programma

Vastgestelde begroting

Begroting t/m december

Gerealiseerd resultaat 2017

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma's baten en lasten

1

Samenleving

5.889

41.113

-35.224

6.835

42.202

-35.367

6.346

42.196

-35.850

2

Inwonersondersteuning

10.404

91.919

-81.515

12.620

99.091

-86.471

11.962

104.294

-92.332

3

Opvang en bescherming

0

79.528

-79.528

1.572

83.131

-81.559

1.735

77.217

-75.482

4

Inkomen

47.941

62.960

-15.019

50.097

67.426

-17.329

50.259

67.051

-16.792

5

Ondernemende en levendige stad

528

18.752

-18.224

1.576

20.699

-19.123

1.505

20.374

-18.869

6

Toekomstgerichte stad

46.895

46.599

296

100.203

100.115

88

105.310

85.154

20.156

7

Vitale wijken

36.107

67.361

-31.254

40.113

70.966

-30.853

40.667

68.443

-27.776

8

Bestuur en inwonerszaken

3.463

8.857

-5.394

3.463

9.804

-6.341

4.974

10.288

-5.314

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

11.301

42.321

-31.020

12.038

45.543

-33.505

13.912

46.931

-33.019

10

Algemene dekkingsmiddelen:

- lokale heffingen

36.832

1.253

35.579

36.632

1.433

35.199

36.325

1.326

34.999

- algemene uitkeringen

263.281

263.281

268.125

268.125

268.051

268.051

- dividend

1.210

2

1.208

1.680

2

1.678

1.730

19

1.711

-saldo financieringsfunctie

543

-636

1.179

653

-175

828

678

-149

827

- overige baten en lasten

738

2.170

-1.432

738

789

-51

738

530

208

- heffing vennootschapsbelasting

0

700

-700

148

-148

- onvoorzien

500

-500

467

-467

0

Totaal Programma's

465.132

462.699

2.433

536.345

542.193

-5.848

544.192

523.822

20.370

Programma's reservemutaties:

1

Samenleving

581

342

239

948

418

530

1.536

533

1.003

2

Inwonersondersteuning

0

1.588

1.490

98

2.315

2.403

-88

3

Opvang en bescherming

0

82

82

82

5.804

-5.722

4

Inkomen

0

20

675

-655

58

739

-681

5

Ondernemende en levendige stad

14

14

1.586

1.588

-2

1.772

1.624

148

6

Toekomstgerichte stad

3.300

7.043

-3.743

7.439

11.883

-4.444

23.698

30.405

-6.707

7

Vitale wijken

3.729

3.344

385

5.241

6.410

-1.169

4.334

7.893

-3.559

8

Bestuur en inwonerszaken

318

148

170

1.151

224

927

977

281

696

9

Dienstverlening en bedrijfsvoering

512

739

-227

2.403

1.771

632

2.272

2.151

121

10

Algemene dekkingsmiddelen

908

179

729

44.736

34.887

9.849

49.822

51.722

-1.900

Totaal reservemutaties

9.362

11.795

-2.433

65.194

59.346

5.848

86.866

103.555

-16.689

Gerealiseerd resultaat 2017

474.494

474.494

0

601.539

601.539

0

631.058

627.377

3.681