In deze paragraaf vindt u een overzicht en de ontwikkelingen van de lokale heffingen.
Als algemene regel geldt dat de gemeentelijke belastingen en tarieven met het inflatiepercentage zijn aangepast. Voor 2017 is dit bepaald op 1,55%. Het inflatiepercentage is bepaald aan de hand van het gemiddeld gewogen percentage voor de gemeentelijke loonkostenontwikkeling en prijzen van derden (loon-/prijsverhouding is 50:50) en gecorrigeerd met eventuele nacalculatie over voorgaande jaren.