Coöperatieve vereniging Dimpact UA – Enschede

Relatie met

Dienstverlening & Bedrijfsvoering

Oorsprong verbonden partij

Sinds 2005 is Zwolle lid van de coöperatieve verenging Dimpact. Een vereniging met als doel het gezamenlijk inkopen van dienstverleningssoftware. Deze doelstelling is inmiddels uitgebreid met het thema standaardisatie van overheidsdienstverlening.

Openbaar belang (doelstelling)

Vereenvoudigen van digitale (dienstverlenings)processen en digitale aanvragen. Verbeteren digitale dienstverlening.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2017 is de Dimpact eSuite dusdanig vernieuwd, dat we in staat zijn zelfstandig digitale processen te bouwen, die we via de website ontsluiten. Ook is in 2017 de iBurgerzaken module opgeleverd, waarmee de digitale selfservice voor burgerzakenproducten een enorme boost heeft gekregen. Lidmaatschap van de vereniging Dimpact houdt in dat voor een vaste prijs gebruik kan worden gemaakt van een aantal softwarepakketten ter ondersteuning van digitale dienstverlening en bedrijfsvoering. Samenwerken in een vereniging van gemeenten zorgt, naast inkoopvoordeel, voor kennisdeling waardoor de leden elkaar verder helpen. Ook helpt het om als leden samen op te trekken richting VNG.

Bestuurlijk belang

Zwolle levert afvaardiging in kerngroep, stuurgroep, expert- en werkgroepen en is een betrokken lid. Besluitvorming vindt plaats in de ALV.

Financieel belang

1-1-2017

5%

31-12-2017

5%

Toelichting

Jaarlijkse lidmaatschapskosten bedragen 5% van het totaal aan inkomsten van de vereniging Dimpact

Eigen vermogen

1-1-2017

€ 773.770

31-12-2017

€ 1.139.910

Vreemd vermogen

1-1-2017

€ 0

31-12-2017

€ 0

Financieel resultaat

€ 366.140

Risico's

Het verwachte resultaat is afhankelijk van het wel of niet toetreden van nieuwe leden. In 2018 zullen weer vier nieuwe leden toetreden en twee de vereniging verlaten. Het ledenaantal groeit dus gestaag.