Welkom op de website van de Jaarstukken 2017 van de gemeente Zwolle. Het college van burgemeester en wethouders legt met deze Jaarstukken verantwoording af over de realisatie van de in de Begroting 2017 gepresenteerde doelen.

De Jaarstukken 2017 bestaan uit de volgende onderdelen:

Het jaarverslag.
Dit deel bestaat uit een algemene beschouwing, de programmaverantwoordingen en de beleids- en verplichte paragrafen.

De jaarrekening.
Dit deel bevat de grondslagen, de balans inclusief toelichtingen en de programmarekening.

In de bijlage wordt verwezen naar het bijlagenboek. In het bijlagenboek zijn de uitgebreidere specificaties van financiële overzichten opgenomen.