VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en activa in eigendom van derden

Deze balanspost bestaat vrijwel volledig uit geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden, met name eerste inrichting van schoolgebouwen en sportaccommodaties.

Het verloop van de immateriële vaste activa:

2017

2016

Kosten onderzoek en ontwikkeling

Boekwaarde per 1 januari

14

21

Afschrijving

-7

-7

Boekwaarde per 31 december

7

14

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

Boekwaarde per 1 januari

4.557

0

Stelselwijziging per 1/1/2016 overheveling saldo activa in eigendom van derden van financiële vaste activa

4.308

Investeringen

476

720

Afschrijvingen

-450

-471

Bijdragen van derden direct gerelateerd aan een actief

-27

Boekwaarde per 31 december

4.556

4.557

Materiële vaste activa:

Verloop van de totale materiële vaste activa

2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

444.993

364.573

Stelselwijziging per 1/1/2016 overheveling saldo nog niet in exploitatie genomen gronden van vlottende activa (voorraden)

63.174

Investeringen

39.376

45.698

Desinvesteringen

-6.698

-2.532

Afschrijvingen

-16.964

-23.442

Afwaardering wegens duurzame waardevermindering

-422

Bijdrage van derden direct gerelateerd aan een actief

-8.474

-2.056

Boekwaarde per 31 december

452.232

444.993

Voorziening nog niet in exploitatie genomen gronden

-15.129

-15.377

Boekwaarde per 31 december

437.103

429.616

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in:

Investeringen met economisch nut

2017

2016

Gronden en terreinen

100.899

104.438

Af: voorziening nog niet in exploitatie genomen gronden

-15.129

-15.377

Bedrijfsgebouwen

246.178

246.553

Grond- weg en waterbouwkundige werken

533

579

Vervoermiddelen

528

426

Machines apparaten en installaties

26.324

26.379

Overige materiële vaste activa

15.207

16.877

Totaal

374.540

379.875

Specificatie van de "Niet in exploitatie genomen bouwgronden", die per 1/1/2016 door de stelselwijziging BBV onderdeel zijn geworden van de bovenstaande balanssoort gronden en terreinen.

stand per 1-1-2017

mutaties 2017

aanschaf-

voorziening

boek-

aantal

inves-

desinves-

waarde

waarde

teringen

teringen

Voormalige schoolgebouwen

2.450

368

2.082

46.771

Terreinen Voorsterpoort

14.334

3.258

11.076

102.644

Agrarisch verpacht < 6 jaar

6.345

1.742

4.603

2.335.941

66

Agrarisch verpacht > 6 jaar

652

85

567

953.215

13

Stedelijk diverse bezittingen

793

415

378

38.006

505

Strategisch bezit bebouwd

15

15

7.365

Dijklanden

6.463

3.260

3.203

536.226

114

Vechtpoort

9.741

6.242

3.499

1.749.515

Aankoop NS gronden

0

0

167.396

Bouwrijpe / te verkopen terreinen

22.097

22.097

1.280.746

3.341

Uit te nemen gronden

2

2

0

21

Waterberging Almeloos Kanaal

5

5

0

250

Totaal

62.897

15.377

47.520

7.218.096

114

3.925

stand per 31-12-2017

aanschaf-

aantal

aansch.w

voorziening

boek-

boekw.

waarde

per m²

waarde

per m²

Voormalige schoolgebouwen

2.450

46.771

52,38

368

2.082

44,51

Terreinen Voorsterpoort

14.334

102.644

139,65

3.490

10.844

105,65

Agrarisch verpacht < 6 jaar

6.279

2.316.761

2,71

1.700

4.579

1,98

Agrarisch verpacht > 6 jaar

639

950.969

0,67

62

577

0,61

Stedelijk diverse bezittingen

288

32.460

8,87

288

8,87

Strategische bezit bebouwd

15

7.365

2,04

15

2,04

Dijklanden

6.577

536.226

12,27

3.260

3.317

6,19

Vechtpoort

9.741

1.749.515

5,57

6.242

3.499

2,00

Aankoop NS gronden

0

167.396

0,00

-

0,00

Bouwrijpe / te verkopen terreinen

18.756

1.001.215

18,73

18.756

18,73

Uit te nemen gronden

2

21

95,24

2

-

0,00

Waterberging Almeloos Kanaal

5

250

20,00

5

-

0,00

Totaal NNIEGG

59.086

6.911.593

15.129

43.957

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

2017

2016

Gronden en terreinen

1.766

1.856

Bedrijfsgebouwen

27

29

Grond- weg en waterbouwkundige werken

26.801

27.797

Machines apparaten en installaties

1.707

1.922

Overige materiële vaste activa

369

388

Totaal

30.671

31.992

In het Besluit Begroting en Verantwoording is met ingang van 2014 opgenomen dat de investeringen met economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, apart op de balans tot uitdrukking moeten komen.
Betreft met name investeringen t.b.v. riolering

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

2017

2016

Grond- weg en waterbouwkundige werken

21.237

7.961

Machines apparaten en installaties

2.488

2.617

Overige materiële vaste activa

4.227

3.248

Totaal

27.952

13.826

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut gespecificeerd naar oud-nieuw

Boekwaarde

investering

Afschrijving

Boekwaarde

1-1-2017

2017

2017

31-12-2017

Met dekkingsreserve (nieuw):

N35 fietsbrug

139

Binnenstad

796

Toekomst Kamperlijn

4.964

Doorstroming OV (lange term.)

9

Shellterrein herontwikkeling

192

Hoofdinfrastructuur Stads

315

Herinrichting park Weezenlanden

86

Diezerpoort fysiek

160

Belvederelaan VV hoofdfietsroute

204

Subtotaal met dekkingsreserve (nieuw)

6.865

6.865

Zonder dekkingsreserve (oud)

13.826

8.333

-1.072

21.087

Totaal activa met maatschappelijk nut

13.826

15.198

-1.072

27.952

Volgens de vernieuwde BBV zijn investeringen met een maatschappelijk nut, evenals investeringen met een economisch nut vanaf 2017 geactiveerd. Hiervoor is op de balans een dekkingsreserve gevormd.

In erfpacht uitgegeven

2017

2016

In erfpacht uitgegeven

3.941

3.923

Totaal

3.941

3.923

De belangrijkste (des)investeringen zijn: ( evt. bijdragen van derden zijn hierop in mindering gebracht)

2017

2016

Onderwijshuisvestingsbeleid diverse scholen

5.929

6.335

Parkeergarage Katwolderplein

2.276

11.478

Zeven Alleetjes 1

262

5.082

ICT investeringen (MPI)

3.605

2.020

Vervangingsinvesteringen Straatmeubilair

1.022

879

Stadskantoor verbouwing 4e verdieping

1.362

WVF, Berkum kunstgras toplaag

307

Binnenstad

796

Toekomst Kamperlijn

4.964

Busbrug (Spoorzone)

5.636

Busstation-Busperron + Hanzelaan (Spoorzone)

419

Hoofdinfrastructuur Stadshagen

315

Brugbediening op afstand

319

Nog niet in exploitatie genomen gronden (NNIEGG)

-3.925

Verhuurde panden

-2.770

Zwartewaterallee 8, renovatie

2.000

Financiële vaste activa:

Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen

2017

2016

100 aandelen N.V. WMO (nominaal € 453,78; 25% volgestort)

10

10

Aandelen Vitens nominale waarde

46

46

2.715 aandelen (nominaal € 113,45) N.V. ROVA Holding

308

308

234.419 aandelen Enexis holding

145

145

355.645 aandelen PBE BV

92

92

Aandelen vordering Enexis BV

0

0

Aandelen verkoop vennootschap BV

0

0

Aandelen CBL vennootschap BV

0

0

Aandelen Staat vennootschap BV

0

0

149.097 BNG aandelen (nominaal €. 2,50 volgestort)

373

373

Dataland

5

5

Deelneming WEZO NV

2

2

C.V. Kapitaal Zuiderzeehaven

238

238

B.V. Kapitaal Zuiderzeehaven

3

3

1.223

1.223

Leningen aan

2017

2016

Woningbouwcorporaties

14.139

15.100

Deelnemingen

4.082

4.285

Overige verbonden partijen

4.746

4.852

22.967

24.237

Verloop van de leningen

2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

24.237

42.842

Uitzettingen

Ontvangen aflossingen

1.269

18.605

Boekwaarde per 31 december

22.967

24.237

Leningen aan deelnemingen

2017

2016

Achtergestelde lening Zuiderzeehaven

667

667

Achtergestelde lening ROVA

2.603

2.603

Achtergestelde lening Vitens

812

1.015

4.082

4.285

Leningen aan verbonden partijen:

2017

2016

Enexis BV

548

548

Veiligheidsregio

4.198

4.304

4.746

4.852

Bij verkoop van de aandelen Essent aan RWE is besloten om de leningen niet mee te verkopen aan RWEm maar over te dragen
aan de aandeelhouders. Het ging hierbij om vier leningen met een looptijd variërend van 3 t/m 10 jaar. Per 31/12/17 is er nog 1 lening over.
Daarnaast zijn er 2 leningen verstrekt aan de Veiligheidsregio voor de overname van de gebouwen brandweer. Per 31/12/17 is er nog één lening over.
Voor een nadere specificatie van alle leningen wordt verwezen naar het overzicht langlopende leningen u/g in het bijlagenboek.

Overige langlopende leningen

2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

10.863

12.146

Uitzettingen

580

888

Ontvangen aflossingen

-1.621

-2.032

Afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen

-243

-140

Boekwaarde per 31 december

9.579

10.862

Voorziening oninbare leningen algemene bijstand

-359

-393

Voorziening risico schuldhulpverlening

-105

-82

Boekwaarde per 31 december

9.115

10.387

Overige uitzettingen > 1 jaar

2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

782

1.043

Ontvangen aflossingen

-261

-261

Boekwaarde per 31 december

521

782

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2017

2016

Boekwaarde per 1 januari

0

4.308

Stelselwijziging per 1-1-2016 overheveling activa in eigen van derden naar immateriële vaste activa

-4.308

Boekwaarde per 31 december

0

0