De accountant, PwC, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de Jaarstukken 2017. Dit betekent dat zij van oordeel zijn dat de Jaarstukken een getrouw beeld geven van de grootte en samenstelling van de activa & passiva en de baten & lasten  per 31 december 2017. Ook geeft deze verklaring aan dat de Jaarstukken rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeentelijke verordeningen.

Het accountantsverslag van PwC kunt u bekijken via deze link.