Het BBV schrijft voor dat alle bedrijfsvoeringskosten voor zover deze niet direct aan een ander programma kunnen worden toegeschreven, apart gepresenteerd moeten worden. Het gaat hier om de overheadkosten. De gemeente Zwolle heeft er voor gekozen de sturing middels Programma 9. Dienstverlening en Bedrijfsvoering vorm te geven.