(bedragen x € 1.000)

vastgestelde begr. 2017

begr. 2017 t/m raad 18/12

rekening 2017

Programma/ambitie/doel

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

Programma 1 Samenleving

011-Benutten eigen vermogen

0111-Competenties en sociaal kapitaal

239

389

392

0112-Veerkracht

111

4.344

451

4.844

385

4.741

0113-Zelfstandigheid ouderen

1.036

1.216

2

1.205

0114-Sociale netwerken kwetsbare inwoners

1.155

1.155

1.167

012-Positieve gezondheid

0121-Bescherming gezondheid

4.052

4.153

15

4.280

0122-Gezondheidsverschillen

58

58

44

013-Ontwikkeling kinderen

0131-Eigen kracht en samenkracht

1.414

188

2.229

144

2.177

0132-Wijk- en kindgerichte samenwerking

676

529

676

525

614

413

0133-Breed toegankelijke peuteropvang

1.283

72

1.528

72

1.528

0134-Vroegtijdige educatieve middelen

1.545

1.595

1.545

1.595

1.291

1.341

0135-Doorgaande leerlijn

992

2.368

1.614

2.890

1.229

2.454

014-Vitale inwoners

0141-Sport- en beweegparticipatie

1.469

212

1.742

212

1.727

0142-Vitaliteit sportverenigingen

30

30

30

0143-Vitaliteit sportaccommodaties

1.709

6.821

1.805

7.004

2.434

7.854

015-Kracht van de school

0151-Ouder- en bewonersbetrokkenheid

10

10

10

0152-Onderwijs, economie en arbeidsmarkt

1.172

1.172

1.172

1.172

1.175

1.175

0153-Studentenstad

95

95

92

0154-Flexibele /duurzame schoolgebouwen

265

13.785

49

11.987

310

12.098

Totaal Programma 1 Samenleving

6.470

41.455

7.784

42.622

7.883

42.728

Programma 2 Inwonersondersteuning

021-Iedereen doet naar vermogen mee

0211-Laagdrempelige ondersteuning

3.309

227

3.561

227

3.539

0212-(maatwerk)Voorzieningen Wmo

6.397

27.863

6.185

29.454

5.473

32.440

0213-Voorliggend veld

2.019

2.019

1.970

022-Participatie bijstandsgerechtigden

0221-Deelname arbeidsmarkt

4.007

23.807

7.797

29.764

8.578

30.582

0222-Maatschappelijke participatie

1.224

1.253

1.238

023-Participatie kinderen/jongeren en ouders

0231-Toegang tot jeugdhulp

4.886

3.565

3.651

0232-Maatwerk in jeugdhulp

10.374

12.259

13.995

0233-Gespecialiseerde jeugdhulp

18.437

18.705

19.283

Totaal Programma 2 Inwonersondersteuning

10.404

91.919

14.209

100.580

14.278

106.698

Programma 3 Opvang en bescherming

031-Veilige thuissituatie

0313-Veilig Thuis IJsselland

1.417

2.989

1.611

3.231

0314-Huiselijk geweld

3.835

2.984

2.970

032-Geen (verdere) maatschappelijke uitval

0321-Verslavingsproblematiek

1.733

80

1.733

80

1.727

0322-Zorgmijding

973

973

953

0323-Verward gedrag

49

124

17

91

0324-Integratie na detentie

6

6

10

033-Opvang en beschermd wonen

0331-Onderdak en begeleiding daklozen

8.656

63

7.960

63

7.677

0332-Beschermd wonen psych.problemen

64.325

45

66.362

45

66.362

Totaal Programma 3 Opvang en bescherming

-

79.528

1.654

83.131

1.816

83.021

Programma 4 Inkomen

041-Kunnen voorzien in levensonderhoud

0411-Gemeentelijk vangnet armoedegrens

47.343

57.307

49.604

61.894

49.824

61.875

0412-Financiële risico's slechte gezondheid

2.272

1.780

1.729

0413-Langdurige afhankelijkheid laag inkomen

845

845

947

042-Ontplooiing ongeacht financiële situatie gezin

0421-Participatie kinderen met laag inkomen

453

865

524

043-Zelf behartigen financiële belangen

0431-Schuldenproblematiek

186

717

337

341

0432-Problematische schulden

412

1.366

513

2.379

493

2.374

Totaal Programma 4 Inkomen

47.941

62.960

50.117

68.100

50.317

67.790

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

051-Economische toppositie

0511-Vestigingsklimaat bedrijven

14

655

1.157

2.289

1.220

2.246

0512-Veranderende economie

40

90

78

052-Koop- en recreatiecentrum

0521-Economische positie

485

1.350

1.738

3.037

1.678

2.989

0522-Beleefbaar erfgoed

49

61

131

68

137

053-Cultureel aanbod en cultureel klimaat

0531-Basisinfrastructuur en aanbod

43

16.250

206

16.200

305

16.039

0532-Dynamische en innoverend klimaat

408

540

5

508

Totaal Programma 5 Ondernemende en levendige stad

542

18.752

3.162

22.287

3.276

21.997

Programma 6 Toekomstgerichte stad

061-Toekomstbestendige ruimtelijke structuur en kwaliteit

0611-Omgevingsvisie als leidende agenda

287

173

558

173

563

0612-Op niveau van projecten en initiatieven

56

2.785

136

622

212

677

0613-Flexibel en helder wettelijk kader

2.793

3.009

4.315

3.871

4.886

3.850

0614-Erfgoed als inspirerend thema

552

58

610

55

614

0615-(faciliterend) Grondbeleid

35.791

36.809

81.066

81.939

101.065

84.740

062-Evenwichtig aanbod op de woningmarkt

0621-Woningaanbod dat aansluit bij de vraag

188

64

472

65

403

0622-Beschikbaarheid sociale huurwoningen

77

514

590

521

599

063-Duurzaam bereikbaar

0631-Verkeersinfrastructuur

10

326

4.207

6.762

4.233

6.838

0632-Beter benutten en innovatie

241

2.325

2.670

2.327

2.670

0633-Parkeeroplossingen

11.045

8.326

12.437

9.703

12.923

10.190

064-Duurzame ontwikkeling

0641-Op termijn energieneutraal

239

650

1.458

650

1.460

0642-Groen als leidend thema

81

1.061

1.142

1.061

1.147

0643-Ondergrond

500

512

610

665

599

858

0644-Klimaatadaptatie

210

26

935

237

950

Totaal Programma 6 Toekomstgerichte stad

50.195

53.642

107.642

111.997

129.007

115.559

Programma 7 Vitale wijken

071-Vitale woon, werk en leefomgeving

0711-Gezamenlijk eigenaarschap

1.389

265

1.666

281

1.715

0712-Aantrekkelijke openbare ruimte

1.769

23.380

2.239

23.611

2.478

23.534

0713-Groen- en recreatiestructuur

139

69

208

70

207

072-Veilige woon, werk en leefomgeving

0721-Sociale veiligheid

103

1.009

103

1.410

128

1.338

0722-Fysieke veiligheid

26

9.424

26

9.146

17

9.272

0723-Veilig gebruik openbare ruimte

346

1.137

320

1.651

318

1.618

073-Duurzame woon, werk en leefomgeving

0731-Duurzame inrichting en beheer

15.791

13.998

15.647

13.876

15.609

13.848

074-Gezonde woon, werk en leefomgeving

0741-Gezondheid mens en omgeving

6.852

6.544

6.886

7.098

6.809

7.306

0742-Risico's verontreiniging

702

-127

575

65

565

0743-Voldoen aan milieunormen

1.265

70

1.335

76

1.284

075-Gemeentelijk vastgoed

0751-Solide en duurzaam vastgoed

14.949

11.718

19.854

16.800

19.150

15.650

Totaal Programma 7 Vitale wijken

39.836

70.705

45.352

77.376

45.001

76.337

Programma 8 Bestuur en inwonerszaken

081-Transparant en slagvaardig bestuur

0811-Raad

1.763

1.763

69

1.681

0812-College

98

2.652

877

3.468

1.979

4.009

082-Excellente ontvangst inwonerszaken

0821-Gastvrije dienstverlening

3.683

4.590

3.737

4.798

3.904

4.879

Totaal Programma 8 Bestuur en inwonerszaken

3.781

9.005

4.614

10.029

5.952

10.569

Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

0911-Management

4.305

4.305

200

4.623

0912-Secretariaten

1.846

1.822

114

1.891

0913-Overige functies

1.574

13.972

1.173

14.489

536

13.690

0922-Huisvesting

1.192

7.054

1.192

6.814

1.191

6.079

0923-ICT

525

4.986

503

5.228

243

5.520

0924-Wagenpark

229

220

5

196

0925-Overige bedrijfsvoeringskosten

241

5.471

1.171

6.540

1.288

7.736

0931-Dekking overhead via gestalde capaciteit

-7.189

2.099

-4.513

1.887

-5.196

0932-ONS

8.281

12.386

8.303

12.409

10.721

14.543

Totaal Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

11.813

43.060

14.441

47.314

16.185

49.082

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

100-Financieel gezonde gemeente

1001-Lokale heffingen

36.832

1.253

36.632

1.433

36.325

1.326

1002-Algemene uitkeringen

263.281

268.125

268.051

1003-Dividend

1.210

2

1.694

2

1.743

19

1004-Saldo financieringsfunctie

543

-636

653

-175

678

-149

1005-Overige baten en lasten

756

2.170

738

789

738

530

1006-Vennootschapsbelasting

700

148

1007-Onvoorzien

500

467

1008-Reservemutaties

890

179

44.722

34.887

49.808

51.722

Totaal Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

303.512

3.468

352.564

38.103

357.343

53.596

Totaal Staat van baten en lasten

474.494

474.494

601.539

601.539

631.058

627.377

Baten rekening 2017

631.058

Lasten rekening 2017

627.377

Voordelig verschil

3.681