OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA JAARREKENING 2017

Lasten

Baten

Programma/omschrijving

(bedragen x € 1.000,00)

1. Samenleving saldo van baten en lasten jaarrekening

42.196

6.346

Waarvan incidenteel

2.417

105

Specificatie:

Betreft diverse projecten, w.o. WRZV-hallen

75

17

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen

351

Schoolmaatschappelijk werk

714

88

Inhaalafschrijving toplagen kunstgrasvelden

1.000

Hogere asielinstroom 2017

101

Statushouders

115

Aangepast sporten

61

2. Inwonersondersteuning saldo van baten en lasten jaarrekening

104.294

11.962

Waarvan incidenteel

5.568

2.566

Specificatie:

Betreft diverse projecten, w.o. ESF-projecten

2.753

2.566

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen

1.168

Jeugd

1.147

Huishoudelijk hulp toelage

500

3. Opvang en bescherming saldo van baten en lasten jaarrekening

77.217

1.735

Waarvan incidenteel

1.081

1.483

Specificatie:

Betreft diverse projecten, w.o. Roelenweg Oost

68

66

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen

80

Afrekening subsidies Beschermd Wonen voorgaand jaar

-1.200

Dato

100

Veilig thuis

2.033

1.417

4. Inkomen saldo van baten en lasten jaarrekening

67.051

50.259

Waarvan incidenteel

51

Specificatie:

Betreft project Experiment Participatiewet

20

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen

31

5. Ondernemende en levendige stad saldo van baten en lasten jaarrekening

20.374

1.505

Waarvan incidenteel

1.315

611

Specificatie:

Betreft diverse projecten, w.o. samenwerking economie Regio en Human Capital

1.053

611

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen

262

Afrekening 2016 Stadkamer

-100

Subsidie Zwolse Theaters

100

6. Toekomstgerichte stad saldo van baten en lasten jaarrekening

85.154

105.310

Waarvan incidenteel

7.162

6.634

Specificatie:

Betreft diverse projecten, w.o. Spoorzone, Beter Benutten en Gebiedsontwikkeling IJssel-Vecht

6.177

6.634

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen

329

Woningbouwprogrammering

70

Klimaatadaptatie (water)

336

Verkeersveiligheid 30 km zones

250

7. Vitale wijken saldo van baten en lasten jaarrekening

68.443

40.667

Waarvan incidenteel

3.111

4.095

Specificatie:

Betreft diverse projecten, w.o. Diezerpoort Sociaal

407

145

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen

519

Verkoop/afboeking 10 panden

2.185

3.950

8. Bestuur en inwonerszaken saldo van baten en lasten jaarrekening

10.288

4.974

Waarvan incidenteel

40

404

Specificatie:

Betreft afronding project Restauratie algemene begraafplaats

-19

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen

22

Vrijval a.g.v. actualisatie wethouderspensioenen

404

ZKN

37

9. Dienstverlening en bedrijfsvoering saldo van baten en lasten jaarrekening

46.931

13.912

Waarvan incidenteel

2.857

1.023

Specificatie:

Betreft met name de verrekening van overheadkosten binnen diverse projecten overige programma's

1.879

1.023

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Aanwending in het verleden gereserveerde bedragen

921

Smart Zwolle

57

10. Algemene dekkingsmiddelen saldo van baten en lasten jaarrekening

1.874

307.522

waarvan incidenteel

TOTALEN JAARREKENING

523.822

544.192

WAARVAN INCIDENTEEL

23.602

16.921