Er is uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde paragraaf grondbeleid. Deze paragraaf grondbeleid zal de komende jaren verder worden ingevuld en aangescherpt, dit aan de hand van het faciliteren van beleidsambities, het faciliteren van projecten en het strategisch grondvoorraadbeleid.