In de Perspectiefnota 2016-2019 is richting gegeven aan de invulling van de eerder afgesproken € 11 miljoen bezuinigingen. Dit bedrag is onder te verdelen in € 7 miljoen bezuiniging op het sociaal domein en € 4 miljoen op de overige begrotingsonderdelen. Naast deze bezuinigingsopgave is afgesproken de uitgaven met betrekking tot de gedecentraliseerde zorgtaken (Wmo, jeugd en participatie) op termijn op te vangen binnen de beschikbare rijksbijdrage.

Invulling bezuinigingspakket van € 4 miljoen op overige begrotingsonderdelen:
Tot en met 2017 is voor € 2,7 miljoen aan bezuinigingen doorgevoerd. Bij de begrotingsbehandeling van 2018 heeft de raad besloten de bezuiniging op sport van € 0,3 miljoen niet door te voeren. De resterende € 1,0 miljoen is in 2018 doorgevoerd. Op dit moment zijn er geen signalen dat deze niet gerealiseerd zullen worden. In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen.

Bezuinigingsvoorstellen

(bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

Bezuinigingen

   Beheer openbare ruimte

300

600

1.000

1.000

1.000

   Sport

300

500

800

800

800

         voorstel sport 2017 en begroting 2018

-117

-300 

-300

-300

   Inkoop Leerlingenvervoer

325

325

325

325

325

   Parkeren

830

830

830

830

830

   Veiligheidsregio

295

295

295

295

295

   Dienstverlening & communicatie

50

50

50

50

50

   Cultuur: anders & slimmer organiseren

90

180

570

570

570

   Cultuur: zichtbaarheid kunst & cultuur

60

60

250

250

250

Totaal

2.250

2.723

3.820

3.820

3.820

Opgave

0

1.500

4.000

4.000

4.000

Jaarlijkse opbrengst bezuiniging tov opgave

-2.250

-1.223

180

180

180

Bezuinigingsopgave sociaal domein is € 7 miljoen + opgave uitgaven binnen rijksbudget
De stand van zaken omtrent de bezuinigingsopgave in het sociaal domein zijn vanuit de integrale benadering van het sociaal domein toegelicht in de beleidsparagraaf sociaal domein