De ontwikkeling van de balanscijfers.
Het verloop van de balans is als volgt weer te geven (bedragen x € 1.000.000):
*) In de treasuryparagraaf wordt alleen rekening gehouden met het bedrag aan onderhanden werk.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Beschikbaar op lange termijn:

Algemene reserves

15

11

25

24

30

17

28

27

49

58

Bestemmingsreserves

170

159

151

153

157

115

95

91

95

110

Saldo baten en lasten

3

23

0

4

-57

-1

3

7

8

4

Voorzieningen

4

5

3

3

5

5

12

10

11

13

Schulden op lange termijn

304

368

353

322

341

337

325

303

307

290

Totaal beschikbaar

496

566

532

506

476

473

463

438

470

475

Vastgelegd op lange termijn

Immateriële / materiële vaste activa

291

322

328

341

366

347

343

365

434

442

Financiële vaste activa

136

137

112

94

61

73

64

61

37

34

Voorraden (incl. onderhanden werk) *)

155

168

157

155

112

123

110

102

62

59

Totaal vastgelegd

582

627

597

590

539

543

517

528

533

535

Tekort op lange termijn beschikbare middelen

86

61

65

84

63

70

54

90

63

60

Reserves en voorzieningen
De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de leningen en vorderingen verrekend. De voorziening vastgoed is in mindering gebracht op de post materiële vaste activa (NNIEGG) en op de post voorraden.

Schulden op lange termijn

Eind 2017 is er in totaal € 290,2 miljoen aan langlopende leningen beschikbaar. Ten opzichte van 2016 is de omvang  met € 16,6 miljoen afgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat er € 37,4 miljoen is afgelost en € 20,8 miljoen aan leningen is opgenomen.
Deze opname bestaat uit:

  • € 20 miljoen   Algemene financiering
  • € 0,8 miljoen   Bijstandsleningen  

Immateriële / materiële vaste activa

De immateriële / materiële vaste activa is met € 7,5 miljoen toegenomen. De afschrijvingen bedragen € 17,4 miljoen en aan bijdragen van derden is € 8,5 miljoen ontvangen. De netto-investeringen bedragen € 33,4 miljoen, hiervan heeft € 10,4 miljoen betrekking op investeringen met economisch nut en € 23 miljoen heeft betrekking op investeringen met maatschappelijk nut. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Financiële vaste activa
Onder de leningen financiële activa zijn opgenomen € 14,1 miljoen aan leningen die verstrekt zijn aan woningcorporaties. Er is voor  € 4,1 miljoen leningen aan deelnemingen, € 4,7 miljoen aan verbonden partijen en voor een bedrag ad. € 10,9 miljoen aan overige leningen verstrekt.

Voorraden

De voorraden worden gecorrigeerd met de voorziening vastgoed, zoals voorgeschreven staat in het Besluit Begroting en Verantwoording. Een nadere specificatie wordt gegeven in de toelichting op de balans.