Omvang en samenstelling uitkomsten jaarrekening 2017
Het voordelige gerealiseerde resultaat bedraagt € 3.681 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting 2017.
In de cijfers van de laatst gewijzigde begroting zijn de uitkomsten van de Beleidsrapportages 2017 al verwerkt, evenals de per saldo neutrale budgettaire gevolgen van de nadien t/m raad van 18 december genomen raadsbesluiten. Het in de gewijzigde begroting verwerkte resultaat van de Berap 2017-1 was € 5,1 miljoen negatief en de Berap 2017-2 € 0,6 miljoen negatief. Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2017 is er dus sprake van een nadelig resultaat van € 2 miljoen.

Onderstaand gaan wij kort in op de samenstelling van het voordelig resultaat van de jaarrekening ad € 3,7 miljoen vanuit de volgende invalshoeken:

  • Uitsplitsing resultaat: resultaat vóór en na bestemming (mutatie eigen vermogen).
  • Specificatie resultaten naar programma.

Resultaat vóór en na bestemming

Het feitelijke resultaat van de jaarrekening 2017 komt overeen met de mutatie in het eigen vermogen in het boekjaar.

bedragen x € 1.000

Saldo eigen vermogen per 31-12-2017 (inclusief resultaat 2017)

€ 172.070

Saldo eigen vermogen per 1-1-2017 (inclusief resultaat bestemming 2016)

€ 151.700

Resultaat voor bestemming 2017 (saldo van baten en lasten)

€   20.370

In de exploitatie zijn resultaatbestemmingen verwerkt volgens bestaand beleid:

het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt

€  16.689

Per saldo een voordelig resultaat inclusief toegestane verrekeningen met reserves

€    3.681

Specificatie resultaat naar programma±
De samenstelling van de concernuitkomst 2017 blijkt uit onderstaand overzicht:
+       meevallende uitkomst rekening 2017 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2017
-        tegenvallende uitkomst rekening 2017 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2017

Programma

bedragen x € 1.000

1  Samenleving

€           -9

2   Inwonersondersteuning

€    -6.048

3  Opvang en bescherming

€        273

4  Inkomen

€        512

5  Ondernemende en levendige stad

€        404

6  Toekomstgerichte stad

€   17.804

7  Vitale wijken

€        687

8  Bestuur en inwonerszaken

€        797

9  Dienstverlening en bedrijfsvoering

€         -25

10 Algemene dekkingsmiddelen

€ -10.714

Concernuitkomst resultaat

€     3.681