Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) - Zwolle

Relatie met

Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen. ambitie 10.1

Oorsprong verbonden partij

GBLT voert de belastingheffing en inning plus de Wet WOZ uit voor haar leden.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelstelling van GBLT is het zorgdragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen en WOZ uitvoering

Resultaten beleidsvoornemens

Door samenwerking ontvangen onze burgers nog maar één aanslag waarin zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen zijn opgenomen. De Waarderingskamer beoordeelt de kwalificering voor de uitvoering van de Wet WOZ. Voor 2017 is het streven  om de kwalificering “goed”  te behalen. Op dit moment  luidt het oordeel  "voldoende". De extra budgetten voor dienstverlening en verbetering van het WOZ proces zijn structureel ingezet voor de opbouw van de kwaliteit van dienstverlening. Zo is in 2017 de visie op de kwaliteit van dienstverlening (De reis naar de Toekomst) vastgesteld.

De Waarderingskamer vereist dat gemeenten de komende jaren de overgang maken van het waarderen op basis van bruto inhoud naar het waarderen op basis van netto gebruiksoppervlakte (van m³ naar m²). Het gaat hier om de waardering van de woningen. De belangrijkste reden daartoe is dat dit beter aansluit bij de markt. Nagenoeg in alle (internet) advertenties voor de verkoop van woningen staat de gebruiksoppervlakte van de woning centraal. Een tweede reden is dat dit beter aansluit bij de door de overheid ingerichte basisregistraties waaronder de BAG. De komende jaren zal er gewerkt worden aan deze systeemwijziging. In 2017 is hiervoor een plan van aanpak opgesteld. De aansluiting op de Landelijke Voorziening (LV) WOZ is gerealiseerd.  
Eind 2016 is er een pilot "voormeldingen" gehouden. In deze pilot worden burgers vroegtijdig betrokken bij het proces van waardering met o.a als doel het voorkomen van bezwaarschriften. Deze pilot is begin 2017 afgerond en de uitkomsten hiervan  zijn in 2017 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is in het najaar een voorstel gedaan over het vervolg. Vanaf 2018 wordt een nieuwe werkwijze ingevoerd waarin de burger op een moderne manier wordt betrokken bij de totstandkoming van zijn WOZ-waarde.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 5 waterschappen en 6 gemeenten deel aan GBLT. Het DB bestaat uit 1 lid van de gemeenten en 1 lid vanuit de waterschappen. Zwolle is met één lid vertegenwoordigd in het AB net als de andere deelnemers.

Financieel belang

1-1-2017

€ 1.810.922 (10,2%)

31-12-2017

€ 1.795.452 (11,0%)

Toelichting

Eigen vermogen

1-1-2017

€ 3.012.000

31-12-2017

€ 1.996.000

Vreemd vermogen

1-1-2017

€ 0

31-12-2017

€ 0

Financieel resultaat

€ 1.415.797

Risico's

Het juist en volledig opleggen en innen van aanslagen en hiermee het realiseren van de begrote belastinginkomsten.