(bedragen x €.1.000)

balans per

balans per

31-12-2017

31-12-2016

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa:

4.563

4.571

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

7

14

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

4.556

4.557

Materiële vaste activa:

437.104

429.616

Investeringen met economisch nut

374.540

379.875

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten

30.671

31.992

Een heffing kan worden geheven

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

27.952

13.826

In erfpacht uitgegeven

3.941

3.923

Financiële vaste activa:

33.826

36.629

Kapitaal verstrekkingen aan:

- Deelnemingen

1.223

1.223

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

14.139

15.100

- Deelnemingen

4.082

4.285

- Overige verbonden partijen

4.746

4.852

Overige langlopende leningen

9.115

10.387

Overige uitzettingen > 1 jaar

521

782

Totaal vaste activa

475.493

470.816

Vlottende activa

Voorraden:

59.025

62.193

Grond en hulpstoffen:

23

24

Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie

59.841

63.119

Gereed produkt en handelsgoederen

14

36

Vooruitbetalingen

-853

-986

Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar:

31.688

25.221

Vorderingen op openbare lichamen

26.566

19.227

Overige vorderingen

5.122

5.994

Liquide middelen:

922

4.568

Kas

76

74

Banksaldi

846

4.494

Overlopende activa:

26.012

20.598

Nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen

Met een specifiek bestedingsdoel van:

- Europese overheidslichamen

48

59

- het Rijk

3.351

2.629

- Overige Nederlandse

11.945

7.691

overheidslichamen

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende

10.668

10.219

Begrotingsjaren komen

Totaal vlottende activa

117.647

112.580

Totaal generaal

593.140

583.396

Rechten uit erfpachten

10.659

11.484

(bedragen x €.1.000)

balans per

balans per

31-12-2017

31-12-2016

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen

172.070

151.700

Algemene reserve

58.285

48.768

Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

1.010

770

Overige bestemmingsreserves

109.094

94.338

Gerealiseerd resultaat

3.681

7.824

Voorzieningen

12.775

10.792

Vaste schulden

290.159

306.755

Obligatieleningen:

20.000

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige

227.903

264.265

financiële instellingen

- Openbare lichamen

20.000

20.000

- Overige binnenlandse sectoren

2.256

2.490

- Buitenlandse instellingen, fondsen,

20.000

20.000

banken, bedrijven en overige sectoren

Totaal vaste passiva

475.004

469.247

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd

korter dan één jaar

73.763

63.879

Kasgeldleningen

37.000

33.000

Banksaldi

438

0

Overige schulden

36.325

30.879

Overlopende passiva

44.373

50.270

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en

13.110

10.829

die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

van:

- het Rijk

1.674

1.586

- overige Nederlandse overheidslichamen

27.762

36.086

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.827

1.769

Totaal vlottende passiva

118.136

114.149

Totaal generaal

593.140

583.396

Gewaarborgde geldleningen

1.759.240

1.853.889

Niet uit de balans blijkende overige verplichtingen

15.392

16.109