Voor een uitvoerige toelichting op de verschillen tussen de rekening en de laatst gewijzigde begroting ad € 3.7 mln. verwijzen wij naar de verantwoording per doel. Hierin worden ook de verschillen voor en na resultaatbestemming toegelicht en wordt ook nader ingegaan op het structurele dan wel incidentele karakter van ontstane verschillen. Wij volstaan op deze plek met vermelding van de belangrijkste verschillen waarbij uitgegaan is van het gerealiseerde resultaat, dus in deze verschillen zijn de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de diverse reserves al meegenomen. Aansluitend volgt een summiere toelichting met de bedoeling om op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de belangrijkste verschillen.

Verschillen op doelniveau
Bedragen x €  1.000

Voordelig

Nadelig

Programma 1.Samenleving
Doel 1.2.1 Bescherming gezondheid
Knelpunt financiering van het basispakket jeugdgezondheidszorg. Het resterende tekort is ingezet op preventieve activiteiten voor jeugd en ter voorkoming van duurdere zorg.

112

Doel 1.4.3 Vitale sportaccommodaties
Nadeel is met name ontstaan door correctieafschrijving/bijdrage uit de dekkingsreserve toplagen kunstgrasvelden.

221

Doel 1.5.4 Flexib. /duurz. schoolgebouwen
Dit voordeel ontstaat met name op de posten vandalismeschade en huren.

150

Programma 2.Inwonersondersteuning
Doel 2.1.2 (maatwerk)Voorzieningen Wmo
Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de uitgaven voor WMO individuele begeleiding. Het tekort wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve sociaal domein via programma 10.

3.698

Doel 2.3.2 Maatwerk in jeugdhulp
In de LVB overeenkomsten met zorgaanbieders zijn geen budgetplafonds opgenomen voor 2017 dit is afwijkend ten opzichte van 2016. Door het niet hanteren van budgetplafonds is er een forse toename in aantal cliënten en kosten ontstaan. Dit wordt grotendeels verrekend met de risicoreserve Sociaal Domein via programma 10.

1.736

Doel 2.3.3 Gespecialiseerde jeugdhulp
De zorg wordt geleverd door Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Jeugdbescherming is alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en een beslissing van de kinderrechter. Sturing op deze zorg is niet of nauwelijks mogelijk omdat de beslisbevoegdheid bij de kinderrechter ligt.

578

Programma 3.Opvang en bescherming
Doel 3.3.1 Onderdak en begeleiding daklozen
De afwijking komt door het terugvorderen van subsidies uit 2016.

283

Doel 3.3.2 Beschermd wonen psych.probl.   
Het resultaat Beschermd wonen (regionaal) bedraagt € 5,8 mln. positief, inclusief afrekeningen van subsidies van voorgaand jaar. Dit overschot wordt in de regionale reserve Beschermd wonen gestort.   

5.777

5.777

Programma 4.Inkomen
Doel 4.1.1 Gemeentelijk vangnet armoedegrens
Met name door een hogere rijksbijdrage bijstand gecorrigeerd met het nadelig effect van de incidentele tegemoetkoming vergunninghouders.  

239

Doel 4.2.1 Kinderen huish. laag inkomen
Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste  blijkt dat het bereik van huishoudens met een laag inkomen en scholieren tussen 12 en 18 jaar, moeilijk is en ten tweede zijn de raadsbesluiten over de extra rijksgelden voor kinderparticipatie pas  later in het jaar  genomen. De effectuering van de maatregelen kost tijd en het gebruik is dus ook slechts enkele maanden mogelijk is geweest.

341

Programma 5.Ondernemende en levendige stad
Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven
Bij de eerste beleidsrapportage is € 180.000 beschikbaar gesteld voor topwerklocaties. Het bedrag is niet volledig besteed omdat de geplande programmamanager pas aan het eind van het jaar is begonnen. Daarnaast is de ontwikkeling van PSP vertraagd. De verwachting is dat op korte termijn de ontwikkeling van PSP verder vorm krijgt. Het restantbedrag ad. € 63.000 is vrijgevallen bij de jaarrekening.

106

Doel 5.3.1 Basisinfrastructuur en aanbod
Het voordeel ontstaat door een vrijval van de reserve voor nieuw beleid cultuureducatie en een restitutie over 2016 van Stadkamer naar de gemeente Zwolle.

260

Programma 6.Toekomstgerichte stad
Doel 6.1.3 Flex. & helder wettelijk kader
Betreft met name hogere opbrengsten bouwleges.

593

Doel 6.1.5 Actief / facilit. grondbeleid
Betreft voordelig resultaat op Bouwgronden in exploitatie € 17.327 en erfpacht/verhuurde gronden € 27 en een negatief resultaat op Nnieg-gronden € 157. Zie ook "reservemutaties".

17.197

Doel 6.4.4 Klimaatadaptatie
Capaciteit die voorzien was voor inzet op klimaatadaptatie is niet geleverd, omdat medewerkers ingezet zijn op andere doelen. Daarnaast is minder extern advies ingehuurd dan verwacht, met name op fondsenwerving.

196

Programma 7.Vitale wijken
Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid
Betreft met name kosten voor FunctioneelLeeftijdsOntslag (FLO) voor de medewerkers van de Veiligheidsregio.

135

Doel 7.5.1 Solide en duurzaam vastgoed      
Op basis van het meerjarig onderhoudsplan wisselen de onderhoudskosten jaarlijks. In 2017 is €1.150.000 minder uitgegeven aan dagelijks/planbaar onderhoud en verbruikslasten als energie, waterschapslasten, schoonmaakkosten etc. Daarnaast  is €156.000 meer aan inkomsten verkregen uit huur en overige verbruiksvergoedingen.  Op basis van de lager onderhoudslasten is er €861.000 minder uit de onderhoudsreserve  onttrokken dan begroot.  Per saldo ontstaat een positieve resultaat van €445.000.

445

Programma 8.Bestuur en inwonerszaken
Doel 8.1.1 Raad
Voordeel op diverse posten, o.a. doordat er in het verleden is overgestapt naar Ibabs en door dat er is gestopt met de raadswijzer.

151

Doel 8.1.2 College
Betreft met name uitkeringen/(opbouw) pensioenen (oud)wethouders.

561

Programma 9.Dienstverlening en bedrijfsvoering   
Het saldo van de voordelige verschillen op o.a. huisvesting & facilitair (734), dekking overhead (471) en ONS (283) en de nadelige verschillen op ICT (-551) en overige bedrijfsvoeringskosten (1.080) worden verrekend met een storting in de bedrijfsvoeringsreserve.

25

Programma 10.Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
Betreft nadeel door verminderingen door bezwaar over 2014 t/m 2017 en voordelen op de post uitvoeringskosten door GBLT en toeristenbelasting.

199

Overige baten en lasten
Deze post bevat onder andere de concernstelpost nog functioneel te ramen posten.  Een deel van de stelpost betreft een budget voor de bekostiging van de verhoogde asielinstroom. De kosten hiervan zijn op een ander programma geboekt.

259

Vennootschapsbelasting
De te betalen vennootschapsbelasting 2017 is gebaseerd op de voorlopige belastingaanslag.

552

Onvoorzien
De post onvoorzien is nagenoeg niet aangesproken.

467

Reservemutaties
Het  nadelig resultaat op het sociaal domein wordt hier conform bestaand beleid verrekend met de risicoreserve sociaal domein.
Het resultaat doel 6.1.5 grondbeleid wordt via deze post in de algemene concernreserve gestort.

5.297

17.197