WNT-verantwoording 2017 Gemeente Zwolle

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Gemeente Zwolle van toepassing zijnde regelgeving

het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de Gemeente Zwolle is € 181.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum

per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het

dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

bezoldigingsgegevens

2017

naam

functie

(gewezen)

met

beloning

belastbare en

topfunctionaris

dienstbetrekking

variabele onkosten-

(ja/nee)

(ja/nee)

vergoeding

I. Geveke

gemeente secretaris

ja

ja

116.301

250

A.B.M. ten Have

raadsgriffier

ja

ja

99.296

0

naam

voorzieningen ten

Totale bezoldiging

duur van het

omvang van het

(herrekende)WNT norm

behoeve van beloningen

dienstverband in het jaar

dienstverband in het

betaalbaar op termijn

(in dagen)

jaar (fte)

I. Geveke

16.823

133.374

365

1

181.000

A.B.M. ten Have

15.637

114.933

365

1

181.000

bezoldigingsgegevens

2016

naam

functie

(gewezen)

met

beloning

belastbare en

topfunctionaris

dienstbetrekking

variabele onkosten-

(ja/nee)

(ja/nee)

vergoeding

R.E. Riemersma

gemeente secretaris

ja

nee

9.204

0

I. Geveke

gemeente secretaris

ja

ja

109.077

148

A.B.M. ten Have

raadsgriffier

ja

ja

101.811

0

naam

voorzieningen ten

Totale bezoldiging

duur van het

omvang van het

(herrekende)WNT norm

behoeve van beloningen

dienstverband in het jaar

dienstverband in het

betaalbaar op termijn

(in dagen)

jaar (fte)

R.E. Riemersma

0

9.204

0

0

179.000

I. Geveke

13.819

123.044

366

1

179.000

A.B.M. ten Have

13.942

115.753

366

1

179.000

In verband met het huidige belastingonderzoek is het onzeker of de regeling uitruil van reiskosten als bezoldiging moet worden opgenomen.