Ingaande dit jaar schrijft het BBV voor dat de gemeenten hun programmarekening moeten presenteren in een landelijk voorgeschreven aantal (hoofd)taakvelden. Dit overzicht is in de plaats gekomen van de productverantwoordingen die t/m het verantwoordingsjaar 2016 zijn gepresenteerd.

(Hoofd)Taakvelden

vastgestelde begroting lasten

vastgestelde begroting baten

begroting t/m december lasten

begroting t/m december baten

rekening 2017 lasten

rekening 2017 baten

Bestuur

4.415

5.231

5.649

1.174

Burgerzaken

3.306

2.476

3.525

2.475

3.623

2.749

Beheer ov gebouwen en gronden

8.919

12.501

11.426

16.821

10.287

17.014

Overhead

42.321

11.301

45.543

12.038

46.942

13.912

Treasury

-1.013

1.753

-374

2.333

-331

2.408

OZB woningen

479

15.118

479

15.198

431

15.241

OZB niet woningen

479

21.264

479

20.984

431

20.576

Parkeerbelasting (aangepast,zie parkeren)

51

3.750

51

4.050

Belastingen overig

352

753

533

753

572

744

Algemene + overige uitkeringen

263.281

268.125

268.051

Overige baten en lasten

2.314

722

Vennootschapsbelasting (VpB)

700

148

Mutaties reserves

11.795

9.362

59.347

65.194

103.555

86.867

Totaal Bestuur en ondersteuning:

73.367

337.809

127.662

407.671

171.358

432.786

Crisisbeheersing en Brandweer

9.097

8.819

8.924

Openbare orde en Veiligheid

2.597

314

3.615

325

3.318

207

Totaal Veiligheid:

11.694

314

12.434

325

12.242

207

Verkeer en vervoer

12.501

344

13.115

2.390

12.839

2.790

Parkeren (aangepast,zie parkeerbel.)

4.951

8.245

5.572

5.554

4.831

5.858

Recreatieve havens

90

45

90

45

74

42

Econ havens en waterwegen

469

367

569

366

651

368

Openbaar vervoer

6

81

39

81

126

74

Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat:

18.017

9.082

19.385

8.436

18.521

9.132

Economische ontwikkeling

684

1.672

611

1.613

611

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

19.000

26.602

Bedrijfsloket en -regelingen

280

336

280

336

230

285

Economische promotie

854

252

1.740

689

1.733

751

Totaal Economie:

1.818

588

3.692

1.636

22.576

28.249

Onderwijshuisvesting

13.784

23

12.130

23

12.242

284

Onderwijsbeleid+leerlingenzkn

5.769

4.605

6.067

5.007

5.264

4.309

Totaal Onderwijs:

19.553

4.628

18.197

5.030

17.506

4.593

Sportbeleid en activering

1.894

1.772

17

1.757

17

Sportaccommodaties

6.254

1.261

6.773

1.261

7.578

1.228

Cultuurpresentatie, prod. part.

9.354

43

8.922

43

8.762

24

Musea

3.919

3.655

3.684

7

Cultureel erfgoed

362

277

1

Media

4.168

4.168

4.082

Openbaar groen/openluchtrecr.

10.715

155

11.564

245

10.594

191

Totaal Sport, cultuur en recreatie:

36.304

1.459

37.216

1.566

36.734

1.468

Samenkracht+burgerparticipatie

13.548

15.455

542

15.218

507

Wijkteams

4.331

2.672

2.661

Inkomensregelingen

62.961

47.942

67.426

50.097

67.051

50.259

Begeleide participatie

19.397

4.007

20.748

4.007

20.748

4.318

Arbeidsparticipatie

5.825

9.254

2.552

9.415

2.564

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.075

46

3.264

46

3.285

196

Maatwerkdienstverlening 18+

24.597

6.352

25.997

6.002

28.691

4.869

Maatwerkdienstverlening 18-

33.697

34.529

36.929

1

Geëscaleerde zorg 18+

79.528

80.142

155

73.985

123

Geëscaleerde zorg 18-

2.989

1.417

3.231

1.611

Totaal Sociaal domein:

246.959

58.347

262.476

64.818

261.214

64.448

Volksgezondheid en milieu:

Volksgezondheid

2.335

67

4.259

67

4.372

82

Riolering

5.798

6.730

5.678

6.683

5.605

6.611

Afval

13.485

15.787

13.341

15.644

13.305

15.607

Milieubeheer

2.206

2.948

-66

2.805

137

Begraafplaatsen en crematoria

1.162

987

1.074

987

1.041

1.052

Totaal Volksgezondheid en milieu:

24.986

23.571

27.300

23.315

27.128

23.489

Ruimtelijke ordening

656

1.031

84

703

109

Grondexploitaties (niet bedrijventerr)

36.120

35.100

81.016

78.829

48.461

56.155

Wonen en bouwen

5.020

3.596

11.130

9.829

10.934

10.422

Totaal VHROSV:

41.796

38.696

93.177

88.742

60.098

66.686

Totaal:

474.494

474.494

601.539

601.539

627.377

631.058

Onderstaand overzicht geeft de verdeling weer van taakvelden over de diverse Zwolse programma’s o.b.v. van de door het BBV voorgeschreven indeling.

Verdeling taakvelden naar programma's:

Taakveld

Programma 2017

Activiteit

Lasten

Baten

010-Bestuur

08-Bestuur en inwonerszaken

Raad/B&W

5.649

1.174

020-Burgerzaken

07-Vitale wijken

straatnaamborden

25

020-Burgerzaken

08-Bestuur en inwonerszaken

documenten/verkiezingen

3.598

2.749

030-Beheer ov gebouwen en gronden

06-Toekomstgerichte stad

erfpacht

165

853

030-Beheer ov gebouwen en gronden

07-Vitale wijken

verhuurde panden

10.122

16.161

040-Overhead

09-Dienstverlening en bedrijfsvoe

bedrijfsvoering

46.942

13.912

050-Treasury

10-Algemene dekkingsmiddelen

treasury

-331

2.408

061-OZB woningen

10-Algemene dekkingsmiddelen

OZB woningen

431

15.241

062-OZB niet woningen

10-Algemene dekkingsmiddelen

OZB niet woningen

431

20.576

063-Parkeerbelasting

06-Toekomstgerichte stad

Parkeerbelasting

51

4.050

064-Belastingen overig

07-Vitale wijken

Reclame-akt: Opbrengsten

107

408

064-Belastingen overig

10-Algemene dekkingsmiddelen

Baatbel./precario/overige

464

335

070-Algemene + overige uitkeringen

10-Algemene dekkingsmiddelen

Uitkering gemeentefonds

268.051

090-Vennootschapsbelasting (VpB)

10-Algemene dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting (Vpb)

148

095-Mutaties reserves

01-Samenleving

Reservemutaties

533

1.536

095-Mutaties reserves

02-Inwonersondersteuning

Reservemutaties

2.403

2.315

095-Mutaties reserves

03-Opvang en bescherming

Reservemutaties

5.804

82

095-Mutaties reserves

04-Inkomen

Reservemutaties

739

58

095-Mutaties reserves

05-Ondernemende en levendige stad

Reservemutaties

1.624

1.772

095-Mutaties reserves

06-Toekomstgerichte stad

Reservemutaties

30.405

23.698

095-Mutaties reserves

07-Vitale wijken

Reservemutaties

7.893

4.334

095-Mutaties reserves

08-Bestuur en inwonerszaken

Reservemutaties

281

977

095-Mutaties reserves

09-Dienstverlening en bedrijfsvoe

Reservemutaties

2.151

2.272

095-Mutaties reserves

10-Algemene dekkingsmiddelen

Reservemutaties

51.721

49.822

110-Crisisbeheersing en Brandweer

07-Vitale wijken

Rampenbestrijding/Brandweer PZ

8.924

120-Openbare orde en Veiligheid

06-Toekomstgerichte stad

Parkeercontrole

314

120-Openbare orde en Veiligheid

07-Vitale wijken

Toezicht/veiligheid

3.003

207

210-Verkeer en vervoer

06-Toekomstgerichte stad

Infrastructuur/mobiliteit

1.361

1.981

210-Verkeer en vervoer

07-Vitale wijken

Wegen/straatmeub/kunstwerken

11.478

809

220-Parkeren

06-Toekomstgerichte stad

Parkeren

4.831

5.858

230-Recreatieve havens

07-Vitale wijken

Recreatieve havens

74

42

240-Econ havens en waterwegen

05-Ondernemende en levendige stad

Havenbedrijf Port of Zwolle

75

240-Econ havens en waterwegen

06-Toekomstgerichte stad

Waterbeleid

251

240-Econ havens en waterwegen

07-Vitale wijken

Havens beroepsvaart

325

368

250-Openbaar vervoer

07-Vitale wijken

Veerdiensten

126

74

310-Economische ontwikkeling

05-Ondernemende en levendige stad

Economische ontwikkeling

1.613

611

330-Bedrijfsloket en -regelingen

05-Ondernemende en levendige stad

Markten

230

285

320-Fysieke bedrijfsinfrastructuur

06-Toekomstgerichte stad

Bouwgronden in exploitatie

19.000

26.602

340-Economische promotie

05-Ondernemende en levendige stad

Toeristisch beleid en evenementen

1.733

577

340-Economische promotie

10-Algemene dekkingsmiddelen

Toeristenbel.

173

420-Onderwijshuisvesting

01-Samenleving

Onderwijshuisvesting

12.242

284

430-Onderwijsbeleid+leerlingenzkn

01-Samenleving

Onderwijsbeleid+leerlingenzaken

5.264

4.309

510-Sportbeleid en activering

01-Samenleving

Sportbeleid en activering

1.757

17

520-Sportaccommodaties

01-Samenleving

Sportaccommodaties

7.578

1.228

530-Cultuurpresentatie, prod. part

05-Ondernemende en levendige stad

Podiumkunsten, cultuured.,amateurk.

8.695

24

530-Cultuurpresentatie, prod. part

07-Vitale wijken

Onderhoud artistieke kunstobj

67

540-Musea

05-Ondernemende en levendige stad

Musea/HCO

3.466

7

540-Musea

06-Toekomstgerichte stad

Archeologie

218

550-Cultureel erfgoed

06-Toekomstgerichte stad

Monumentenzorg

277

1

560-Media

05-Ondernemende en levendige stad

Bibliotheken

4.082

570-Openbaar groen + openluchtrecr

06-Toekomstgerichte stad

Groenbeleid/golfbaan

110

107

570-Openbaar groen + openluchtrecr

07-Vitale wijken

Groenbeleid vitale wijken

10.494

85

570-Openbaar groen + openluchtrecr

09-Dienstverlening en bedrijfsvoe

Koningsdag

-10

610-Samenkracht+burgerparticipatie

01-Samenleving

Sociaal cultureel werk

11.030

493

610-Samenkracht+burgerparticipatie

02-Inwonersondersteuning

Algemeen maatschappelijk werk

2.768

14

610-Samenkracht+burgerparticipatie

07-Vitale wijken

Wijkmanagement

1.420

620-Wijkteams

02-Inwonersondersteuning

WMO-loket/Cliëntenondersteuning

2.661

630-Inkomensregelingen

04-Inkomen

Inkomensregelingen

67.051

50.259

640-Begeleide participatie

02-Inwonersondersteuning

Sociale Werkvoorziening

20.748

4.318

650-Arbeidsparticipatie

02-Inwonersondersteuning

Reintegratieprojecten/jeugdwerkl.

9.213

2.564

650-Arbeidsparticipatie

05-Ondernemende en levendige stad

Human Capital

203

660-Maatwerkvoorzieningen (WMO)

02-Inwonersondersteuning

WMO

3.285

196

671-Maatwerkdienstverlening 18+

02-Inwonersondersteuning

WMO/PGB 18+

28.692

4.869

672-Maatwerkdienstverlening 18-

02-Inwonersondersteuning

AWBZ/ZVW/PGB 18-

36.929

1

681-Geëscaleerde zorg 18+

03-Opvang en bescherming

Mtsch.opvang/beschermdwonen 18+

73.986

124

682-Geëscaleerde zorg 18-

03-Opvang en bescherming

Adviespunt kindermish.huis.gew

3.231

1.611

710-Volksgezondheid

01-Samenleving

Jeugdgezondheidszorg

4.324

15

710-Volksgezondheid

10-Algemene dekkingsmiddelen

Geldleningen vm Zandhove

48

67

720-Riolering

07-Vitale wijken

Riolering

5.605

6.611

730-Afval

07-Vitale wijken

Afval

13.304

15.608

740-Milieubeheer

06-Toekomstgerichte stad

Klimaat/milieu-beleid

880

14

740-Milieubeheer

07-Vitale wijken

Bodem/geluid/reiniging

1.926

123

750-Begraafplaatsen en crematoria

08-Bestuur en inwonerszaken

Begravingen

1.041

1.052

810-Ruimtelijke ordening

06-Toekomstgerichte stad

Ruimtelijke plannen

703

109

820-Grondexpl (niet bedrijventerr)

06-Toekomstgerichte stad

Bouwgronden in exploitatie

48.461

56.155

830-Wonen en bouwen

05-Ondernemende en levendige stad

Binnenstad

278

830-Wonen en bouwen

06-Toekomstgerichte stad

Woningbouw/-leges

8.533

9.579

830-Wonen en bouwen

07-Vitale wijken

Wijkbeheer

1.441

172

830-Wonen en bouwen

10-Algemene dekkingsmiddelen

Woningexpl.toegel.instellingen

682

671